ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

http://webadm.uoa.gr

Από τη στιγμή απόκτησης αριθμού μητρώου στο Τμήμα Φιλολογίας, και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας, προκειμένου να δηλώνουν τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται σε κάθε εξάμηνο, καθώς και τα σχετικά συγγράμματα.

Το ίδιο σύστημα παρέχει μια σειρά λειτουργιών όπως εμφάνιση προσωπικών στοιχείων, εξαγωγή βαθμολογίας και ιστορικό επισκέψεων στο σύστημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι η εγγραφή στο σύστημα μέσω διαδικτύου, η οποία γίνεται μία μόνο φορά, και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια:

  1. Δημιουργία Λογαριασμού

  2. Ενεργοποίηση Λογαριασμού μέσω PIN.

Αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτών των διαδικασιών είναι η απόκτηση δύο αναγνωριστικών, του Ονόματος Χρήστη (UserName) και του Κωδικού (Password), τα οποία είναι μόνιμα και εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο σύστημα, για όσο χρόνο ο ιδιοκτήτης τους διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας. Για τις συναλλαγές τους με την ηλεκτρονική Γραμματεία, οι φοιτητές θα πρέπιει έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα αυτά τα αναγνωριστικά, και ιδιαίτερα τον Κωδικό.

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού, οι φοιτητές θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον διαχειριστή του συστήματος κο Νικόλαο Τρυφιάτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntrif@phil.uoa.gr προκειμένου να τους δοθεί νέος κωδικός.