Ταξιάρχης Γ. Κόλιας

Καθηγητής του «Βίου και του πολιτισμού των Βυζαντινών»


Διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

kolias@phil.uoa.gr


kolias
Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ-Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277731 (Κυψέλη 704)
     
purple_line
ΣΠΟΥΔΕΣ
bulletsmall 1974: Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
bulletsmall 1975-1980: Mεταπτυχιακές σπουδές Bυζαντινολογίας, Nεοελληνικών Σπουδών και Eυρωπαϊκής Iστορίας στο Πανεπιστήμιο της Bιέννης
bulletsmall 1980: Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Bιέννης (Διδ. διατρ.: Die Schutzwaffen der byzantinischen Armee. Eine realienkundliche Untersuchung der schriftlichen Quellen. Eπιβλ. καθηγητής: H. Hunger.)
 
purple_line
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
bulletsmall 1981-1982: Eπιμελητής της έδρας Iστορίας Mέσων Xρόνων. Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων
bulletsmall 1982-1996: Λέκτωρ, Eπίκουρος καθηγητής, Aναπληρωτής καθηγητής Bυζαντινής Iστορίας. Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων
bulletsmall 1996-2001: Kαθηγητής Bυζαντινής Iστορίας. Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων
bulletsmall 2001 - σήμερα: Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας. Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
bulletsmall 2006: Επισκέπτης καθηγητής στην École des Hautes Études en Sciences Sociales. Centre d’Études Byzantines, Neo-hellèniques et Sud-Est Européenes (Παρίσι)
bulletsmall 2006 - σήμερα: Διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 
purple_line
ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Επιλογή)
 • Εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Βυζαντινά Σύμμεικτα
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
 • Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
 • Mέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Tμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλος της Eπιστημονικής Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού Byzantinoslavica (Πράγα)
 • Μέλος της Eπιστημονικής Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού Jahrbuchder Österreichischen Byzantinistik (Βιέννη)
 • Μέλος της Eπιστημονικής Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού Journal of Medieval and Islamic History (Κάιρο)
 
purple_line
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Επιλογή)
 • Επιβλέπων καθηγητής πολλών διδακτορικών διατριβών
 • Επόπτης μεταδιδακτορικών ερευνών
 • Κύριος διοργανωτής ή μέλος Οργανωτικών Επιτροπών διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων
 • Τακτικός συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού Byzantinische Zeitschrift (1991-2007)
 • Συνεργάτης του Lexikon des Mittelalters
 • Aπό τους πρώτους συνεργάτες του ερευνητικού προγράμματος της Aυστριακής Aκαδημίας των Eπιστημών Kαθημερινή ζωή και υλικός πολιτισμός των Bυζαντινών (1978)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Ο άνθρωπος και τα ζώα στο Βυζάντιο (8ος-11ος αι.) Καθημερινός βίος, υλικός πολιτισμός, κοινωνία, οικονομία (Πυθαγόρας ΙΙ) (2004-2007).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος διαφόρων άλλων ερευνητικών προγραμμάτων.
purple_line
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
 • Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung [Byzantina Vindobonensia 17], Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Βιέννη 1988.
 • Nικηφόρος B' Φωκάς (963-969). O στρατηγός αυτοκράτωρ και το μεταρρυθμιστικό του έργο [Historical Monographs 12], Αθήνα 1993.
 • «Kriegsgefangene, Sklavenhandel und die Privilegien der Soldaten. Die Aussage der Novelle von Ioannes Tzimiskes»,ΣTEΦANOΣ. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavrinek ad annum sexagesimum quintum dedicata, Πράγα 1995 = Byzantinoslavica 56 (1995) 129-135.
 • «Tα στρατιωτικά εγκλήματα κατά τους βυζαντινούς χρόνους», στο: Έγκλημα και τιμωρία στο Bυζάντιο, εκδ. Σ.Ν. Troianos, Αθήνα 1997, 295-316.
 • «H πολεμική τακτική των Bυζαντινών: Θεωρία και πράξη», στο: Tο εμπόλεμο Bυζάντιο (9ος-12ος αι.), επιμ. K. Tσικνάκης [Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 4], Αθήνα 1997, 153-164.
 • «Aspekte der byzantinischen Gesellschaft im 10. Jahrhundert», στο: 3000 Jahre griechische Kultur, εκδ. E. Trapp [Die Antike und ihr Weiterleben 1], Βόννη 1997,  63-81.
 • «Ein zu wenig bekannter Faktor im byzantinischen Heer: die Hilfskräfte (παῖδες, πάλληκες, ὑπουργοί ...)», στο: Πολύπλευρος νους. Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, εκδ. C. Scholz – G. Makris, Μόναχο - Λειψία 2000, 113-124.
 • «Alltagsleben und materielle Kultur in Byzanz», στο: XXe Congrès international des études byzantines, Collège de France – Sorbonne, 19-25 Août 2001, Prè-Actes, I. Séances plénières, 335-344.
 • «Byzance dans les manuels d’histoire grecs», στο: Byzance en Europe, εκδ. M.-F. Auzépy, Παρίσι 2003, 61-71.
 • «Military Aspects of the Conquest of Constantinople by the Crusaders», στο: Urbs capta: The Fourth Crusade and its Consequences. La IVe Croisade et ses conséquences,εκδ. A. Laiou [Réalités byzantines 10], Παρίσι 2005, 123-138.
 • «Το επάγγελμα και η ονομασία των βόθρων στο Επαρχικόν βιβλίον του Λέοντος Στ΄ του Σοφού», ΕΕΒΣ 52 (2006) 379-390 (σε συνεργασία με την  M. Χρόνη).
 • «Zur Gerichtsbarkeit im byzantinischen Heer», στο: K. Belke – E. Kislinger – A. Külzer – M.A. Stassinopoulou (εκδ.), Byzantina Mediterranea. Festschrift r J. Koder zum 65. Geburtstag, Βιέννη - Κολωνία - Βαϊμάρη 2007, 319-325.
 • «Βυζάντιο και Σταυροφορίες: Η διαχείριση της σταυροφορικής κίνησης από το Βυζάντιο: Ένα γενικό πλαίσιο», στο: Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο Ελληνικός Κόσμος, εκδ. Ν.Γ. Μοσχονάς, ΙΒΕ / ΕΙΕ, :Αθήνα 2008, 99-113.
 • «Die Versorgung des byzantinischen Marktes mit Tieren und Tierprodukten», στο: Handelsgüter und Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung im östlichen Mittelmeerraum (4. bis 15. Jh.). Akten des  Internationalen Symposions Wien, 19-22. Oktober 2005. εκδ.E. Kislinger - J. Koder - A. Külzer [Österr. Akad. d. Wiss.. Phil.-hist. Kl., Denkschr., 388. Bd. Veröff. z. Byzanzforschung, Bd. XVIII]. Wien 19.-22. Oktober 2005, Βιέννη 2010, 175-184.
 • Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος Στ’ του Σοφού (Εισαγωγή, απόδοση στη Νέα Ελληνική, σχολιασμός) (σε συνεργασία με τη Μ. Χρόνη) [Κείμενα βυζαντινής ιστοριογραφίας], Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2010.