ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 19 Αυγούστου 2012

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και ισότιμων Ιδρυμάτων εξωτερικού, οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και ισότιμων Σχολών με Τ.Ε.Ι. εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και οι πτυχιούχοι ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, και άλλων Υπουργείων, μπορούν να καταθέτουν αίτηση για κατάταξη από 1 – 15 Νοεμβρίου 2012 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα 11.00΄–14.00΄, στη Γραμματεία του Τμήματος.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων και ο γενικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά
β) Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2012.
 Το πρόγραμμα εξετάσεων θα αναρτηθεί, από τη Γραμματεία του Τμήματος, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Τμήματος www.phil.uoa.gr τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
Από τη Γραμματεία
του Τμήματος


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ