Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ)


Επιλογή υποψηφίων


Οι υποψήφιοι για τον Β΄ κύκλο σπουδών επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο άρθρα (Ν. 2083/92 άρθρ.12 παρ. 9, άρθρ. 13 παρ. 1, ΦΕΚ 482.711/34/Β7/312 άρθρ.4).

Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον ίδιο ή συναφή κλάδο με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Ο τίτλος μπορεί να προέρχεται και από ίδρυμα της αλλοδαπής, οπότε απαιτείται σχετική αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.


Ειδικές περιπτώσεις

Αίτηση για ένταξη στον Β΄ κύκλο σπουδών χωρίς κατοχή Μ.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλουν οι εξής κατηγορίες:

1. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε συναφή κλάδο ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων και επιστημονικών κέντρων (Ακαδημία Αθηνών, Ε.Ι.Ε., Ι.Μ.Χ.Α., Ινστιτούτο Βενετίας κ.ά.) με διακεκριμένη παρουσία στον επιστημονικό χώρο και σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων. Για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ο Τομέας ορίζει ειδική επιτροπή, η οποία υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας
Βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο Μ.Δ.Ε.
Πρόταση έκτασης το πολύ τριών σελίδων, σε συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, στην οποία θα περιγράφεται το επιστημονικό θέμα με το οποίο προτίθεται να ασχοληθεί ο υποψήφιος
Αντίτυπα τυχόν δημοσιεύσεων

Για τις δύο ειδικές περιπτώσεις απαιτείται επιπλέον αντίστοιχα:

Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος (περίπτωση 1)
Αντίτυπα των πρωτότυπων δημοσιεύσεων (περίπτωση 2)


Αιτήσεις


Αιτήσεις για ένταξη στον Β΄ Κύκλο υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και εξετάζονται δύο φορές τον χρόνο, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στον Β΄ Κύκλο του Π.Μ.Σ. κρίνονται κατά περίπτωση και γίνονται δεκτοί ύστερα από απόφαση του Τομέα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της έρευνας του υποψηφίου και ότι το θέμα εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα. Στη συνέχεια ο Τομέας ορίζει την τριμελή επιτροπή και υποβάλλει τον κατάλογο με τα ονόματα των υποψηφίων για έγκριση στη Σ.Ε.Μ.Σ. και ακολούθως στη Γ.Σ.Ε.Σ.
Ο Τομέας απαντά γραπτώς στον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή όχι της αίτησής του.


Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ο χρόνος εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) τουλάχιστον εξάμηνα (Ν. 2083/92 άρθρ.13 παρ. 1δ, ΦΕΚ 482.711/34/Β7/312 άρθρ.5). Εφόσον η διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, ο χρόνος εκπόνησης ανανεώνεται για ένα, καταρχήν, έτος, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου και έγκριση του Τομέα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί δύο ακόμη φορές. Εάν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) εξαμήνων και η διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο υποψήφιος παύει να θεωρείται μεταπτυχιακός φοιτητής Β΄ Κύκλου, διατηρεί όμως δικαίωμα επανεγγραφής, μετά από σχετική αίτηση, στον οικείο Τομέα ύστερα από ένα (1) έως δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Μετά την επανεγγραφή του υποψηφίου, η διατριβή πρέπει να υποβληθεί εντός τριών (3) εξαμήνων.
Από τα παραπάνω χρονικά διαστήματα εξαιρείται διάστημα που αφορά σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εγκυμοσύνη, νοσηλεία σε νοσοκομείο, εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας).
Η έκταση της διατριβής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 λέξεις (350-400 σελίδες με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τη διπλωματική εργασία με εξαίρεση το χρώμα εξωφύλλου, που είναι ανοιχτό γαλάζιο), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις. Από το όριο των λέξεων εξαιρούνται η βιβλιογραφία, οι βραχυγραφίες, τα παραρτήματα (π.χ. κείμενα, σώματα δεδομένων, πίνακες, εικονογράφηση κλπ.) και οι περιλήψεις στην Ελληνική και την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική γλώσσα (κατ'επιλογήν του υποψηφίου), έκτασης 1000 το πολύ λέξεων για κάθε γλώσσα. Για τη μορφή που θα έχει η σελίδα τίτλου της διατριβής βλ. συνημμένο υπόδειγμα.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ο Μ.Φ. Β' κύκλου είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τη συμβουλευτική του επιτροπή και να υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση για την πορεία της εργασίας του. Υποχρεούται επίσης να παρακολουθήσει συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών, αν αυτό οριστεί από τη συμβουλευτική επιτροπή, και  να αναλαμβάνει, ενδεχομένως, επικουρικό έργο στον Τομέα.

Υποστήριξη της Διατριβής

Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2083/92, άρθρα 12 και 13, ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και είναι δημόσια.
Η κλίμακα βαθμολογίας της διατριβής είναι: Άριστα, Λίαν καλώς, Καλώς.
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής κατατίθεται υποχρεωτικά στον οικείο Τομέα αντίτυπο της διατριβής σε χαρτόδετη μορφή και ένα δεύτερο σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία δεν επιδέχεται επεμβάσεις (CD ROM / pdf). Αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή κατατίθεται και στη Γραμματεία του Τμήματος. Αντίτυπο της διατριβής κατατίθεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης του ΕΚΤ στη Γραμματεία του Τμήματος αποτελεί προϋπόθεση για την καθομολόγηση. Η διατριβή φυλάσσεται στο οικείο Σπουδαστήριο, όπου διατίθεται για μελέτη μετά από δήλωση των στοιχείων του αναγνώστη.
Ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος, όπως και το κείμενο της καθομολόγησης, έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία 30-5 -1996).