Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Προκήρυξη θέσεων

Η προκήρυξη θέσεων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., τον Δεκέμβριο και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.
Η εξεταστέα ύλη ορίζεται ανά διετία από τους Τομείς, εγκρίνεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. και ανακοινώνεται μαζί με την προκήρυξη. Η ύλη των εξετάσεων που διεξάγει κάθε Τομέας για την εισαγωγή των Μ.Φ. καλύπτει τους θεματικούς άξονες των βασικών του αντικειμένων.


Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται)
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση Ελληνομάθειας)
Βιογραφικό σημείωμα
Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων


Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών


Η επιλογή Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε κάθε Τομέα από την τριμελή επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών και εν συνεχεία εγκρίνεται από τον Τομέα. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:

Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Απόφοιτοι των λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Απόφοιτοι Τμημάτων άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών β΄ και γ', εάν επιτύχουν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα που στοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα, ορίζονται από τον Τομέα και εγκρίνονται από την Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.).

Απαραίτητος όρος για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι:

Να γνωρίζουν μία, τουλάχιστον, από τις κάτωθι ξένες γλώσσες:

Αγγλικά (επίπεδο Lower ή TOEFL [500+])
Γαλλικά (επίπεδο Delf 2)
Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe)
Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana)

Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει το απαιτούμενο δίπλωμα, υποβάλλεται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία του Τομέα.
Ο υποψήφιος μοριοδοτείται, στο πλαίσιο των ειδικών προσόντων, αν κατέχει δίπλωμα υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται, καθώς και αν γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες.


Αλλοδαποί υποψήφιοι

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας, κρίνεται υποχρεωτική η κατάθεση της ισοτιμίας του βασικού πτυχίου, όπως αυτή πιστοποιείται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Απαιτείται, επιπλέον, Βεβαίωση Ελληνομάθειας, η οποία χορηγείται από το Διδασκαλείο της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιστοιχεί στο επίπεδο 3. Βεβαίωση Ελληνομάθειας απαιτείται και για τους υποτρόφους.
Ο Τομέας μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει την παρακολούθηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας.


Κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης και συνέντευξης και με συνεκτίμηση των κριτηρίων που ορίζονται από τον Νόμο 2083/92, άρθρο 12, με τους εξής συντελεστές:

Γραπτή εξέταση (άριστα 10, βάση 6) 45%
Βαθμός Πτυχίου 15%
Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών  20%
Συνέντευξη 10%
Ειδικά προσόντα(ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια, ξένες γλώσσες  κ.ά.) 10%

Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται δεκτοί.
Oι υποψήφιοι της β' και γ' κατηγορίας, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο των σπουδών τους βαθμολογούνται με 0% στο αντίστoιχο κριτήριο. Oι λοιποί βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο κριτήριο ανάλογα με τον αριθμό των γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης που διδάχτηκαν στον προπτυχιακό κύκλο των σπουδών τους και τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους σ' αυτά.
Οι ανωτέρω συντελεστές δεν ισχύουν για τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., οι οποίοι κρίνονται κατά περίπτωση, βάσει κυρίως των όρων της υποτροφίας τους.
Από τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων εξαιρούνται μόνον οι ημεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.

Τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων, στα οποία τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων είναι καλυμμένα, βαθμολογούνται από δύο τουλάχιστον εξεταστές. Μετά την αποσφράγιση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, τα γραπτά δοκίμια, μαζί με την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος για την έκδοση των αποτελεσμάτων.


Φοίτηση

Τα μαθήματα διαρκούν δέκα (10) εβδομάδες ανά εξάμηνο. Τα όρια των εξαμήνων ορίζονται ως εξής (1η Συνεδρία ΣΕΜΣ, 1-12-1997):
Χειμερινό εξάμηνο: Πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου - 15 Ιανουαρίου
Εαρινό εξάμηνο: Πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου - 8 Ιουνίου

Τα μαθήματα έχουν κυρίως τη μορφή σεμιναρίων αλλά μπορούν να έχουν και εκείνη των παραδόσεων.

Ο Α΄ κύκλος έχει συνολική διάρκεια τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Ο αριθμός των σεμιναρίων ανά ειδίκευση, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε σεμιναρίου ανά εβδομάδα, η κατανομή των σεμιναρίων στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης όπως και το πρόγραμμα μαθημάτων εκάστου κύκλου ειδίκευσης, ορίζονται από τον αρμόδιο Τομέα. Το σύνολο των διδακτικών ωρών και στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης είναι 200 ώρες. Ο Α΄ κύκλος ολοκληρώνεται με την υποχρεωτική υποβολή και έγκριση διπλωματικής εργασίας (ΦΕΚ 482.711/34/Β7/312 άρθρο 6).
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μ. Φ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συναντήσεις, διαγράφονται από το μάθημα. Αν ο συνολικός αριθμός των διαγραφών υπερβεί τον αριθμό των τριών, ο Μ.Φ. διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.


Σεμιναριακές εργασίες

Η συμμετοχή των Μ.Φ. στα σεμινάρια συνοδεύεται από εργασίες προφορικές (ανακοινώσεις) ή και γραπτές, που ανατίθενται από τους διδάσκοντες. Αν τα μαθήματα έχουν μορφή παραδόσεων, η βαθμολόγηση βασίζεται είτε σε εργασίες είτε σε εξετάσεις γραπτές ή προφορικές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σεμιναριακών Εργασιών
Μέγεθος Σελίδας: Α4
Διάστιχο: 1½
Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές
Έκταση:10-35 σελίδες ή 3.500-8.500 λέξεις

Η έκταση καθορίζεται για κάθε σεμινάριο από τον διδάσκοντα, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται από τον κανονισμό. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία, οι βραχυγραφίες και τα τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κλπ.).

Προθεσμία παράδοσης και διόρθωσης
Χειμερινό Εξάμηνο:
Παράδοση: Μέχρι 30 Απριλίου, Διόρθωση: Μέχρι 15 Ιουνίου
Εαρινό Εξάμηνο:  
Παράδοση: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, Διόρθωση: Μέχρι 30 Νοεμβρίου
Εργασίες που υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο έκτασης δεν γίνονται δεκτές. Η αθέτηση της προθεσμίας παράδοσης συνεπάγεται επανάληψη του μαθήματος. Η προθεσμία μπορεί να αλλάξει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντοτε μετά από σχετική άδεια του Τομέα και έγκριση της ΣΕΜΣ.

Η βαθμολογία γίνεται με το ισχύον στον προπτυχιακό κύκλο σύστημα (άριστα 10, βάση 5) και κατατίθεται στον αντίστοιχο Τομέα και εν συνεχεία στη Γραμματεία του Τμήματος.


Διπλωματική Εργασία

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται το νωρίτερο κατά το τρίτο εξάμηνο.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα εξωφύλλου: Ανοιχτό πράσινο
Μέγεθος Σελίδας: Α4
Διάστιχο: 1½
Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές (υποσημειώσεις : 10 στιγμές)
Έκταση: 50-100 σελίδες ή 15.000-35.000 λέξεις

Η έκταση καθορίζεται από τον Τομέα αλλά θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται από τον κανονισμό. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία, οι βραχυγραφίες και τα τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κλπ.).

Προθεσμία παράδοσης και διόρθωσης
Παράδοση:   Το τέλος του ημερολογιακού έτους το οποίο περιλαμβάνει το τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο της φοίτησης του Μ.Φ.
Διόρθωση:   Εντός δύο (2) μηνών.
Ο εκάστοτε εποπτεύων καθηγητής οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά τον Μ.Φ. κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και να ενημερώνει την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα για την πορεία της έρευνάς του.
Η Διπλωματική Εργασία παραδίδεται σε δύο αντίτυπα και βαθμολογείται από τον διδάσκοντα που έδωσε το θέμα και παρακολούθησε τον Μ.Φ. κατά την εκπόνηση της εργασίας και από ένα δεύτερο βαθμολογητή που ορίζει ο Τομέας. Αν η βαθμολογική απόκλιση μεταξύ του εποπτεύοντος και του δεύτερου βαθμολογητή υπερβεί τους τρεις (3) βαθμούς, ο Τομέας επιλαμβάνεται του θέματος (3η Συνεδρία Σ.Ε.Μ.Σ, 4-6-1999).  Η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
Η παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, όπως και οποιαδήποτε μορφή λογοκλοπής σε κάθε εργασία, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής, συνεπάγεται απόρριψη.


Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης

Στους Μ.Φ., μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Για τον τελικό βαθμό του Μ.Δ.Ε. υπολογίζονται εξίσου ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (50%) και ο μέσος όρος των βαθμών των τεσσάρων (4) εξαμήνων (50%).

Μετά την έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας και πριν από την καθομολόγηση ο Μ.Φ. υποχρεούται να καταθέσει στο οικείο Σπουδαστήριο αντίτυπο της Διπλωματικής του Εργασίας στην τελική της μορφή, στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των διορθωτών. Η εργασία παραδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM / pdf), η οποία δεν επιδέχεται επεμβάσεις.

Ο τύπος του Μ.Δ.Ε., όπως και το κείμενο της καθομολόγησης, έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία 30-5 -1996).